Elektrivarustus
Elektrivarustus põhineb enamasti elektrienergia saamisel avalikest elektrijaamadest ja energiasüsteemidest - s.o. tsentraliseeritud elektrivarustus, nende kauguse, kohapealse elektri odavuse vms. korral ka kohalikust, tarbija juurde kuuluvast toiteallikast - s.o. autonoomne elektrivarustus.

current-279710

Tugevvool

Tugevvoolupaigaldised
Tugevvolupaigaldisena käsitletakse elektri välisvõrku ja hoone või rajatise elektrivarustussüsteemi, sellele lisaks näiteks kunstlik valgustus, mõned pingel 230/400V töötavad siganalisatsioonisüsteemid ja päästetehnilised süsteemid (piksekaitse, suitsueemaldus).

Nõrkvoolupaigaldised
Nõrkvoolupaigaldis on üldnimetuseks elektril toimivatele tehnosüsteemidele, mille eesmärgiks ei ole energiaülekanne vaid mõne muu rajatise, hoone või hoones toimuva tegevuse toimimiseks vajaliku funktsiooni täitmine. Näiteks: side- ja arvutivõrk, televisioonisignaali edastamine, fonolukud, läbipääsusüsteemid, tehnilise valve süsteemid, tulekahjusignalisatsioonisüsteemid jne.

Norkvool

Automaatika2

Hooneautomaatika
Automaatika on üldjuhul hoone tehnosüsteemide (küte, ventilatsioon, vesi, jahutus, valve, valgustus) juhtimiseks vajalike seadmete (andurid, täiturid, regulaatorid) kooslus, millesse mõnikord integreeritakse ka muid hoone toimimiseks vajalikke funktsioone. Sellised süsteemid võivad olla eraldiseisvad (näiteks eraldi valgusautomaatika- ja eraldi kütteautomaatika süsteem), või n.ö. "targa maja" lahendusena omavahel kokku ühendatud või ka lihtsamad kõik ühes lahendused (KNX / EIB).

Alajaamad
Alajaam on elektrivõrgu osa, mis paikneb antud territooriumil ja sisaldab põhiliselt ülekande- või jaotusliinide otsi, lülitus- ja juhtimisseadmestikku, trafosid ning hooneid. Alajaamas asub tavaliselt ka kaitse- ja juhtimisaparatuur (nt releekaitse).

khm-alajaam2

Valisvorgud

Välisvõrgud
Elektri välisvõrk on tugevvoolupaigaldis, mis algab peale teie liitumispunkti. Välist elektrivõrku on tarvis ümber ehitada kui muutub liitumiskilbi asukoht või kui on tarvis ümber paigutada välisvõrgu õhuliin või asendada see kaabelliiniga. See võib olla vajalik vana maja lammutamisel ja uue ehitamisel, kui peakaitse koos arvestiga on vanas majas sees.

Elektrimõõtmised
Teostame Elektrotehnilisi kontrollmõõtmisi kuni 1000V elektripaigaldistele. Muuhulgas teostame kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontrolli,
isolatsioonitakistuse mõõtmist, kaitseseadmete rakendusaja kontrolli, rikkevoolukaitselülitite kontrolli, maandustakistuse mõõtmist, pinnase eritakistuse mõõtmist, vahelduvvoolu mõõteahelate impedantsi määramist ja pingetaluvuse kontrolli.

Mootmised

seadus

Nõuetekohasus
„Elektriohutuse seadus“ § 11 ütleb, et uuel või ümberehitatud elektripaigaldisel peab olema nõuetekohasuse tunnistus. Seda tunnistust on tarvis teadmaks, et elektripaigaldis on ohutu ja paigaldaja on teinud oma tööd korrektselt, samuti elektri tarbimise loa saamiseks Eesti Energialt ning kindlustusjuhtumi korral elektripaigaldise asukohas.

Saame aidata?
Helista, saada kiri või vaata, mida oleme saavutanud.